VR2HAM 新 聞 眼

                 

               

Date

Details Website/Remarks
2000年8月8日 本會正式成立, 呼號 VR2HAM (委員7人) http://www.vr2ham.org
2001年4月16日 新加入 1 名委員 VR2RS
20002年8月11日 火腿雜誌122期 : 介紹 VR2HAM (簡體字編碼) http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/122.htm
2002年8月21日 火腿雜誌123期 : 介紹 VR2IO (簡體字編碼) http://garden.2118.com.cn/zsh/zazhi/123.htm
2002年8月24日 JARL 會長 JA1AN 原 昌三親自迎接本會訪日合照 http://www.qsl.net/vr2ham/photo/ja1an.jpg
2003年12月28至1月4 中國商丘市全國火腿聚會 今中國商丘市全國火腿聚會後記
2005年3月8日至13日 台灣之旅 2005 台灣 (台中, 台北, 台南)
2006年1月20日 2006年新委員加入 VR2CR, VR2RS, VR2IO, VR2XLB, VR2XOW,VR2XUF, VR2XJN, VR2XHW
2008219 2008年新委員加入 VR2CR, VR2RS, VR2IO, VR2XLB, VR2XOW,VR2XUF, VR2XJN, VR2XHW, VR2XIC, VR2YYO
20081211

2009委員名單 VR2CR, VR2RS, VR2IO, VR2XLB, VR2XOW,VR2XUF, VR2XJN, VR2XHW, VR2XIC, VR2YYO, VR2ZYB